Krven pritisok

 

 

 

Home

 

Rabota www.posao.savjetnik.com

 

APARAT ZA NORMALIZACIJA NA ARTERISKIOT PRITISOK

 

 

 

Ova e terapevtski aparat  za regulacija na visok pritisok koj što se temeli vrz tehničkite istražuvanja vo teorijata na biomedicinata. Dobil osum megjunarodni zlatni medalji .

Negovite karakteristiki se slednive:

 

1. Go snižuva pritisokot za 3 minuti. Pacientite koi se pogodeni so hipertonija od 1 stepen so koristenje na ovoj aparat vo vreme od 3-5 minuti možat da go snižat pritisokot. Možat da se zemaat i lekovi što go snižuvaat pritisokot  - nema nuspojavi.

 

2. Ima dvoen efekt na regulacija - pri povišen pritisok deluva kako preparat za snižuvanje, a kaj niskiot pritisok deluva kako preparat za normalizacija.

 

3. Osobini 5 pati "ne"  Protivmagnetski e, ne treba dodaten izvor na električna energija, nema potreba za spojuvanje na nadvorešen el. provodnik, nema potreba za baranje na akupunkturnite točki zatoa što pri dopir so teloto direktno vlijae na zonite kade što se naogjaat točkite. Ima deluvanje spored crtežot i može da gi postigne sakanite rezultati na lekuvanjeto. Bez pomoš od strana, bez vremensko ograničuvanje, koristejќi go aparatot vo bilo koe vreme i na bilo koe mesto može momentalno da se dobijat sakanite rezultati.

 

4. Brzo podobruvanje na simptomite na seboreja, gubitok na kosata i ќelavosta. Vnimanie: pacientite što gi izgubile "vreќičkite" za rast na kosata ne možat da go obnovat rastenjeto na kosata i povtorno da gi regeneriraat "vreќičkite".

 

5. Mala težina. Aparatot e prenosliv, ednostaven e za primena. Pri koristenjeto nema nikakvi poteškotii.

 

6. Mal volumen. Dijametarot ne mu e pogolem od 10 cm. Može da se drži so edna raka.

 

7. Proizvod što vo sebe sodrži zdravje i radost na životot. Ovoj aparat mogu go koristitat studentite za stimulacija na cirkulacijata vo korkata na golemiot mozok, smaluvanje na pozitivniot potencijal vo predelot na glavata go zasiluva mozokot, ja podobruva memorijata, go zgolemuva imunitetot ith.. Kaj licata vo sredna dob i kaj mladite može da spreči : hipertonija, zaboluvanje na krvnite sadovi, srceto i dr.

 

 

Na što treba da se posveti vnimanie:

1. Sekoj den e potrebno češlanje najmalku 3 pati. Što počesto toa se pravi, rezultatite ќe bidat podobri. Vo toj slučaj rezultatot kaj maškite e pobrz i podobar otkolku kaj ženite, bidejќi kaj maškite često kosata e pokratka.

2. Pri koristenjeto na aparatot nemojte da primenuvate sila za da ne dojde do oštetuvanje na kožata na glavata.

3. Počesto koristete gi proizvodite so temna boja na semkite: orevi, licium, i sl. bidejќi tie pomagaat pri rastenjeto na temnata kosa. Isto taka treba da se pie poveќe tečnost, zatoa što i taa go sprečuva pagjanjeto na kosata.

4. Vnimanie: pri češlanjeto ili mienjeto na zdravata kosa pagjaat od 30 do 100 vlakna, toa e normalno, ako ispadnat poveќe od 100 toa e veќe znak na zaboluvanje.

 

 

Što e potrebno da se znae za primenata na aparatot:

Pacient za vreme na terapijata treba da se naogja vo smirena sostojba.

Po podobruvanjeto na sostojbata so pritisokot , seboreata i ќelavosta aparatot može da se koristi ednaš dnevno so traenje od 3 minuti po 20-30 češlanja vo minuta. Ako nema rezultati potrebno e da se proveri čistotijata i vlažnosta na racete. Najdobro e racete da bidat izmieni i ne premnogu suvi za da imaat podobra provodlivost. Vo topla okolina se proširuvaat krvnite sadovi, se izlačuva pot i toa dobro deluva na zatvoranje na strujniot krug što ja zgolemuva efikasnosta na aparatot. Pri dopir na aparatot so teloto treba da se zapali crvena lambička koja potvduva deka električniot struen krug e zatvoren i aparatot raboti.

Ako e aparatot ošteten lambičkata nema da se zapali. Ako aparatot ne se koristi podolgo vreme se preporačuva vadenje na bateriite za da ne dojde do oštetuvanje na aparatot vo slučaj da se izlie hemikalijata od bateriite.

 Za kakvi zaboluvanja se koristi aparatot i negovata zdravstvena funkcija

Aparatot se koristi za lečenje na hipertonija, odstranuva bolki vo glavata, vrtoglavici, ima preventivno deluvanje, ja podobruva rabotata na mozokot, leči zaboluvanja na srceto i arteriite: efikasan e pri pagjanje na kosata zaradi seboreata i kaj ranite pojavi na beleenje na kosata.

Kaj zdravite lugje se stimulira mozokot, podobruva krvotokot vo golemiot mozok i ja podobruva memorijata.

 

 

ODRŽUVANJE NA APARATOT

Ako po podolga upotreba se pojavi mrsnotija na zapcite i metalniot prsten od aparatot potrebno e so krpče natopeno vo alkohol, istite da se izbrišat. Ne smee da se stava premnogu tečnost za da ne dojde do oštetuvanje na strujnite krugovi.

Aparatot treba da se čuva na suvo i studeno mesto, nikako ne na vlažno mesto.

Aparatot ne treba da se otvora od strana na neovlasteni lica za da ne dojde do oštetuvanje na elektronikata.

Vnimatelno i redovno da se menuvaat bateriite.

Aparatot može da se koristi posle mienjeto na kosata, no taa ne smee da bide premnogu vlažna i nikako ne smee da se koristi za vreme na tuširanjeto.

 

 

 

 

 

 

 
  • Tražimo vođu tima za Makedoniju

  • email 

  eu ca au mk ba se at de  nl lv cz ch ae sk pl it  il jp no fr us 

 

Home ]Linkovi